Sasha Pirogova, Agon (still), 2016, Courtesy of the artist

Sasha Pirogova, Agon (still), 2016, Courtesy of the artist


Year